ประกาศ

ประกาศสำนักงานปรมาณู


65-1 EXPHRSO6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปี 2565 ทดสอบภาคปฏิบัติระดับสูง ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.)

2565

19

65-2 EXPHMR6(3) : ครั้งที่ 19/2565 (ในเวลาราชการ) 22 มิ.ย. 2565

สถานที่รับสมัคร :

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์

สถานที่สอบ :

  • ห้องสอบปฏิบัติ 322 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2565 ถึง 7 มิ.ย. 2565

65-1 EXPMRSO6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปี 2565 ทดสอบภาคปฏิบัติระดับกลาง ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.)

2565

29

65-2 EXPMRSO6(3) : ครั้งที่ 29/2565 (ในเวลาราชการ) 23 มิ.ย. 2565

สถานที่รับสมัคร :

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์

สถานที่สอบ :

  • ห้องสอบปฏิบัติ 322 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2565 ถึง 7 มิ.ย. 2565

65-1 RSO-e-Exam6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภาคทฤษฎีทุกระดับ) ทดสอบแบบออนไลน์

65-2 RSO-e-Exam6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภาคทฤษฎีทุกระดับ) ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.)

2565

28

65-2-RSO-OAPExam6(3) : ครั้งที่ 28/2565 (ในเวลาราชการ) 22 มิ.ย. 2565

สถานที่รับสมัคร :

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์

สถานที่สอบ :

  • ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2565 ถึง 7 มิ.ย. 2565

2565

29

65-2-RSO-OAPExam6(3) : ครั้งที่ 29/2565 (ในเวลาราชการ) 23 มิ.ย. 2565

สถานที่รับสมัคร :

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์

สถานที่สอบ :

  • ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2565 ถึง 7 มิ.ย. 2565

65-LICENCE:6(1) : ยื่นขอใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6(1) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานตามประกาศสำนักงานฯ

65- LICENCE:6(2) : ยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6(2) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ด้วยผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศสำนักงานฯ

65-LICENCE: 6(3) : ยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6 (3) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2564 ด้วยผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

65-10 : ยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 10 ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2564 ขอใบแทน

65-LICENCE: 9-2565 : ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 9 ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ด้วยผ่านอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

TEST : ทดสอบปฏิทิน