ประกาศ

ประกาศสำนักงานปรมาณู


66-1 EXPHRSO6(3) : เปิดรับสมัครทดสอบภาคปฏิบัติระดับสูง ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566

2566

8

66-1 EXPHMR6(3) : ครั้งที่ 8/2566 (ในเวลาราชการ) 26 ต.ค. 2565

สถานที่รับสมัคร :

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์

สถานที่สอบ :

  • ห้องสอบปฏิบัติ 322 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2565 ถึง 7 ต.ค. 2565

66-1 EXPMRSO6(3) : เปิดรับสมัครทดสอบภาคปฏิบัติระดับกลาง ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566

2566

9

66-1 EXPMRSO6(3) : ครั้งที่ 9/2566 (ในเวลาราชการ) 27 ต.ค. 2565

สถานที่รับสมัคร :

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์

สถานที่สอบ :

  • ห้องสอบปฏิบัติ 322 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2565 ถึง 6 ต.ค. 2565

66-1RSO-e-Exam6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคทฤษฎีทุกระดับ) ทดสอบแบบออนไลน์

66-1 RSO-e-Exam6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคทฤษฎีทุกระดับ) ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.)

2566

7

66-1-RSO-OAPExam6(3) : ครั้งที่ 7/2566 (ในเวลาราชการ) 20 ต.ค. 2565

สถานที่รับสมัคร :

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์

สถานที่สอบ :

  • ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2565 ถึง 7 ต.ค. 2565

65-LICENCE:6(1) : ยื่นขอใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6(1) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานตามประกาศสำนักงานฯ

65- LICENCE:6(2) : ยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6(2) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ด้วยผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศสำนักงานฯ