ประกาศ

ประกาศสำนักงานปรมาณู


65-EXMCAT5 6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับต้น ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี (วัสดุกัมมันตรังสีประเภทที่ 5 เฉพาะชนิดปิดผนึก) แบบออนไลน์ (Online e-Exam RSO) กำหนดการทดสอบทุกวันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

65-1 EXPMRSO6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปี 2565 (ฉบับที่ 1) 1-9/2565 (ภาคปฏิบัติระดับกลาง)

65-1 EXPHRSO6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ปี 2565 (ฉบับที่ 1) 1-6/2565 (ภาคปฏิบัติระดับสูง)

65-1 RSO-e-Exam6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 1) (ภาคทฤษฎีทุกระดับ)

65-LICENCE:6(1) : ยื่นขอใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6(1) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานตามประกาศสำนักงานฯ

65- LICENCE:6(2) : ยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6(2) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ด้วยผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศสำนักงานฯ

65-LICENCE: 6(3) : ยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6 (3) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2564 ด้วยผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

65-LICENCE: 9-2565 : ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 9 ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ด้วยผ่านอบรมและการทดสอบความรู้ความสามารถการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี