เมนูการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้สมัคร
ตรวจสอบข้อมูลการสมัครขึ้นทะเบียนเป็น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ตรวจสอบและอนุมัติใบอนุญาต
ตรวจสอบการทำรายการและสถานะของผู้สมัคร
ตรวจสอบข้อมูลการเข้าใช้ระบบของผู้สมัคร