ประกาศ

ประกาศสำนักงานปรมาณู


66-1 EXPHRSO6(3) : เปิดรับสมัครทดสอบภาคปฏิบัติระดับสูง ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566

2566

67

66-1 EXPHMR6(3) : ครั้งที่ 67/2566 (ในเวลาราชการ) 25 เม.ย. 2566

สถานที่รับสมัคร :

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์

สถานที่สอบ :

  • ห้องสอบปฏิบัติ 322 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2566

2566

68

66-1 EXPHMR6(3) : ครั้งที่ 68/2566 (ในเวลาราชการ) 26 เม.ย. 2566

สถานที่รับสมัคร :

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์

สถานที่สอบ :

  • ห้องสอบปฏิบัติ 322 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2566

66-1 EXPMRSO6(3) : เปิดรับสมัครทดสอบภาคปฏิบัติระดับกลาง ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566

2566

69

66-1 EXPMRSO6(3) : ครั้งที่ 69/2566 (ในเวลาราชการ) 27 เม.ย. 2566

สถานที่รับสมัคร :

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์

สถานที่สอบ :

  • ห้องสอบปฏิบัติ 322 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2566

66-1RSO-e-Exam6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคทฤษฎีทุกระดับ) ทดสอบแบบออนไลน์

66-1 RSO-e-Exam6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาคทฤษฎีทุกระดับ) ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.)

2566

66

66-1-RSO-OAPExam6(3) : ครั้งที่ 66/2566 (ในเวลาราชการ) 24 เม.ย. 2566

สถานที่รับสมัคร :

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์

สถานที่สอบ :

  • ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2566 ถึง 31 มี.ค. 2566

LICENCE 9 : ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ด้วยเงื่อนไขข้อ 9 ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2563 ด้วยการผ่านการอบรมและการทดสอบ

LICENCE:6(1) : ยื่นขอใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6(1) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานตามประกาศสำนักงานฯ

LICENCE:6(2) : ยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6(2) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ด้วยผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศสำนักงานฯ

65-LICENCE: 6(3) : ยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6 (3) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2564 ด้วยผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

Licence 8 : ยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 11 ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2564 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี

LICENCE(10) : : ยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 10 ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2564 ขอใบแทน