ประกาศ

ประกาศสำนักงานปรมาณู


A67-1 EXPHRSO6(3) : รับสมัครทดสอบภาคปฏิบัติระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

A67-1 EXPMRSO6(3) : รับสมัครทดสอบภาคปฏิบัติระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค

A67-1 TPMPHRSO6(3) : รับสมัครทดสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติระดับกลาง ระดับสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเท่านั้น (ไม่รับบุคคลภายนอก)

A67-1RSO-e-Exam6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาคทฤษฎีทุกระดับ) ทดสอบแบบออนไลน์

A67-1 RSO-e-Exam6(3) : รับสมัครการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ภาคทฤษฎีทุกระดับ) ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.)

LICENCE 9 : ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ด้วยเงื่อนไขข้อ 9 ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2563 ด้วยการผ่านการอบรมและการทดสอบ

LICENCE:6(1) : ยื่นขอใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6(1) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากหน่วยงานตามประกาศสำนักงานฯ

LICENCE:6(2) : ยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีด้วยเงื่อนไขข้อ 6(2) ของกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2563 ด้วยผ่านการเทียบหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศสำนักงานฯ